Dziękujemy za korzystanie z naszego portalu. Usługi udostępnia firma Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Korzystając z naszych usług i/lub akceptując niniejszy regulamin, wyrażają Państwo zgodę na regulamin oraz postanowienia polityki ochrony prywatności. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszym regulaminem i polityką ochrony prywatności, prosimy o niekorzystanie z naszych usług.

Nie wolno niewłaściwie wykorzystywać naszych usług. Dostęp do portalu i korzystanie z niego dozwolone są jedynie zgodnie z niniejszym regulaminem.

Definicje

Dyskusja: Dyskusja składa się z wpisów dokonanych w nowym wątku dyskusji lub wpisów (patrz poniżej) dodawanych do istniejących wątków. Inni autorzy wpisów lub lekarze mogą odnosić się do wpisów i nawiązywać dyskusję.  

Lekarz: Lekarz lub placówka, która przestrzega warunków rejestracji i otrzymała pozwolenie dostawcy usług na założenie profilu; lub dane lekarza uzyskane z publicznej bazy danych.

Artykuł: Artykuły odnoszące się do zagadnień medycznych, publikowane przez lekarzy w portalu.

Portal: Portal prowadzi dostawca usług. Jest on dostępny pod adresami: www.estheticon.pl i www.lekarze-online.tv.

Dostawca usług: Estheticon, s.r.o., ID: 25044567, Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46.

Profil: Profil to strona internetowa w portalu zawierająca informacje na temat lekarza lub placówki.

Wpis: Wpis to informacja, opinia lub zalecenie opublikowane w portalu.

Autor wpisu: Autor wpisu jest użytkownikiem portalu, w wieku co najmniej 15 lat, posiadającym zarejestrowane konto, który może publikować wpisy i swoje doświadczenia na forach dyskusyjnych.

Doświadczenie: Doświadczenie jest raportem użytkownika lub opowieścią dotyczącą zabiegu lub lekarza przekazaną za pomocą pola „opinia” lub „doświadczenie”. Lekarze, na których temat wypowiadana jest opinia, mają możliwość odniesienia się do niej.

Oferowane usługi

Z portalu można korzystać bezpłatnie. Portal pozwala na przeglądanie profili lekarzy, opinii na ich temat, artykułów i innych przydatnych informacji.

Portal oferuje następujące usługi:

 • Publikacja informacji na temat lekarza na podstawie profilu utworzonego przez lekarza.
 • Publikacja informacji na temat lekarza na podstawie informacji uzyskanych z publicznych baz danych.
 • Publikacja artykułów medycznych.
 • Publikacja wpisów gości, dyskusji i doświadczeń (patrz regulamin, część „autor wpisu”), w tym możliwość odniesienia się do owych wpisów przez lekarzy.
 • Opcja dla lekarzy polegająca na ukryciu lub usunięciu z ich profilu wpisów dotyczących „doświadczeń” (patrz poniżej „Wpisy w ramach dyskusji i doświadczenia”).

Warunki rejestracji konta

Użytkownik musi mieć 15 lat lub więcej, aby korzystać z portalu i dodawać wpisy. Musi również wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować zasady ochrony prywatności, które są częścią ogólnego regulaminu. Formularz rejestracyjny zawiera dane osobowe, należy więc również zaakceptować i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dozwolone jest utworzenie tylko jednego konta dla jednego autora wpisu.

Podczas rejestracji należy podać następujące dane:

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail
 • Hasło

Nazwa użytkownika będzie widoczna dla wszystkich użytkowników portalu przy opublikowanych wpisach i doświadczeniach.

Akceptując niniejsze warunki użytkownik przyznaje spółce Estheticon, s.r.o. niewyłączną licencję na wykorzystywanie wszelkiej dostarczanej przez niego zawartości, zgodnej z definicją oryginalnego dzieła autorskiego zamieszczanego w Internecie (w tym między innymi przesyłanego tekstu lub fotografii), zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa. Niniejsza licencja jest przyznawana jako nieodwołalna, bezpłatna i nieograniczona co do miejsca, czasu (albo ograniczona wyłącznie co do czasu obowiązywania praw autorskich), objętości lub funkcji. Niniejsza zawartość może być wykorzystywana w Internecie na wszystkie możliwe sposoby, dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym między innymi kopiowana, hostowana, archiwizowana, reprodukowana, modyfikowana, wykorzystywana do opracowywania dzieł pochodnych (np. prac wynikających z tłumaczenia, adaptacji lub modyfikacji dla celów poprawy funkcjonowania w ramach naszych usług), przesyłana, publikowana, wykorzystywana i wyświetlana publicznie oraz rozpowszechniana. Użytkownik wyraża również zgodę na udzielanie niniejszej licencji (lub sublicencji) przez Estheticon, s.r.o. stronom trzecim w takim samym zakresie. Niniejsza licencja obowiązuje również po zaprzestaniu korzystania z usług Estheticon, s.r.o. przez użytkownika.

Wpisy w ramach dyskusji i doświadczenia

Portal umożliwia autorom wpisów publikowanie wpisów i doświadczeń na forach dyskusyjnych po dokonaniu rejestracji oraz akceptacji niniejszego regulaminu łącznie z polityką ochrony prywatności i innych umów.

Można dodać swoje wpisy, opinie i doświadczenia odnoszące się do kontaktów z lekarzem na profilu danego lekarza. Można także włączyć je do forów dyskusyjnych dotyczących poszczególnych zabiegów i pod opublikowanymi artykułami.

Odpowiedzialność za wpis

Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za treść Państwa wpisów (dostawca usług działa jako „dostawca hostingu”).
Autorzy wpisów ponoszą odpowiedzialność za ich treść. A zatem dokonane wpisy są ich własnością. W przypadku naruszenia prawa użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z opublikowania wpisów w portalu. Jeśli treść wpisów użytkownika spowoduje szkody dla dostawcy usług, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za odszkodowanie z tytułu tych szkód. Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne treści, które użytkownik publikuje w swoim profilu. Autorzy wpisów są odpowiedzialni za swoje wpisy zgodnie z regulaminem dla autorów wpisów.

Użytkownik udziela usługodawcy niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, ważnej na całym świecie licencji na wykorzystywanie komentarzy w sposób dozwolony przez obowiązujące przepisy prawa (udostępnianie, przechowywanie, reprodukowanie, modyfikowanie, przesyłanie, publikowanie, publiczne prezentowanie i wyświetlanie oraz rozpowszechnianie, a także na tworzenie na ich podstawie opracowań (dzieł pochodnych, na przykład przez wykonanie tłumaczenia, adaptacji lub innych zmian w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania w ramach naszych usług). Wyraża zgodę, że usługodawca może udzielić licencji w tym samym zakresie (przyznać podlicencji) osobom trzecim. Licencja pozostanie w mocy nawet po zaprzestaniu korzystania z naszych usług.

Podczas publikowania wpisów prosimy o dokładne sprawdzenie, czy nie naruszają one jakichkolwiek praw bądź przepisów (szczególnie prawa do prywatności, ochrony danych osobowych i praw autorskich), w tym czy nie naruszają przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji, Kodeksu Etyki Izby Lekarskiej lub informacji poufnych.  

Dostawca usług nie monitoruje treści wpisów, ale jeśli uzyska informacje, że wpis narusza niniejszy regulamin, wpis taki zostanie natychmiast usunięty. Dostawca usług nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku usunięcia informacji opublikowanych w profilu użytkownika.

Dostawca usług nie daje żadnych gwarancji związanych z funkcjonowaniem portalu i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek problemy techniczne związane z łącznością.

Należy pamiętać, że opinie autora wpisu/oceniającego dotyczące zabiegów i metod leczenia to osobiste opinie takiego autora wpisu/oceniającego. Nie są to opinie lekarzy. W kwestii swoich problemów zdrowotnych należy ZAWSZE skonsultować się z lekarzem.

Artykuły napisane przez lekarzy mogą być użytecznym narzędziem edukacyjnym, ale należy ZAWSZE OSOBIŚCIE SKONSULTOWAĆ się ZE SPECJALISTĄ w celu uzyskania prawidłowej diagnozy i odpowiednich zaleceń lekarskich. Dyskusje i zapoznanie się z doświadczeniami/opiniami opublikowanymi w portalu nie zastąpią konsultacji z lekarzem specjalistą.

Zasady prowadzenia dyskusji i publikowania doświadczeń

Zanim zdecydują się Państwo na opublikowanie swojego wpisu, należy dokładnie to przemyśleć. Wszystkie informacje podane przez użytkownika zostaną opublikowane w portalu i mogą być odnalezione i niewłaściwie wykorzystane przez inne osoby. Wpisy na forach dyskusyjnych i doświadczenia zostaną opublikowane pod wybraną nazwą użytkownika. Wpisy anonimowe są niedozwolone.

Autor wpisu niniejszym oświadcza, że wszystkie jego wpisy są zgodne z prawdą i odnoszą się tylko do owego autora. Nie są to doświadczenia, opinie lub informacje otrzymane od osób trzecich.
Autorzy wpisów są zobowiązani postępować zgodnie z następującymi zasadami forów dyskusyjnych i zasadami umieszczania doświadczeń:

Zakaz wulgaryzmów i znieważania
Wulgarne wpisy, groźby lub jakakolwiek inna forma słownej przemocy zostaną natychmiast usunięte, gdy tylko zostaną zauważone przez dostawcę usług. Należy pamiętać, że dostawca usług uznaje wszelkie wulgarne wyrażenia z dodatkiem emotikonów, brakujące litery lub inne symbole za wulgarne i obraźliwe.   

Zakaz umieszczania plotek
W Państwa wpisach prosimy podawać tylko prawdziwe informacje. Jeśli Państwa wpis zawiera fałszywe lub szkodliwe informacje o innej osobie, może to skutkować nałożeniem kary za zniesławienie.
Dostawca usług nie jest w stanie ocenić, czy negatywne wpisy są faktycznie zniesławieniem, niemniej wszelkie wpisy zawierające bezpodstawną krytykę zostaną natychmiast usunięte po tym, jak dostawca usług zostanie o nich powiadomiony. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na możliwość ukrycia wpisów w profilu lekarza (więcej informacji poniżej).

Forma wpisu
Dostawca usług zaleca korzystanie ze znaków diakrytycznych i dzielenie tekstu na akapity. Wpisy, które są niezrozumiałe, mogą zostać usunięte.

Język wpisów
Choć istnieją różne wersje językowe portalu, wpisy muszą być publikowane w języku danego portalu. Wpisy w innych językach zostaną automatycznie usunięte i nie zostaną przeniesione do innych wersji językowych portalu.

Odrzucona opinia
Estheticon nie publikuje opinii, które są przedmiotem sporu między pacjentem a lekarzem / kliniką.

Dalsze zasady i zalecenia – zachowanie ostrożności przy ujawnianiu danych osobowych
Należy pamiętać, że wszelkie informacje, które dotyczą konkretnej osoby, są chronione na mocy ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wydanych na jej podstawie. Ponadto, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i przepisami wydanymi na jej podstawie, wszelkie informacje odnoszące się do zdrowia konkretnej osoby są uznawane za poufne i mają zastosowanie specjalne przepisy.

Negatywne doświadczenia

Jeśli użytkownik napisze negatywną ocenę (oceni lekarza, dając mu jedną lub dwie gwiazdki i/lub „kciuk w dół”), taki wpis zostanie automatycznie przekazany ocenianemu lekarzowi. Oceniany lekarz będzie mieć siedem dni na odniesienie się do takiej oceny i dodanie swojej opinii, jeśli podejmie taką decyzję. Po upływie siedmiu dni wpis zostanie opublikowany automatycznie.

Po otrzymaniu automatycznego powiadomienia o negatywnym doświadczeniu lekarz dysponuje następującymi opcjami zarządzania negatywnym doświadczeniem:

 1. Opublikowanie wpisu wraz z reakcją lekarza, włącznie z możliwością załączenia zdjęć przed/po dotyczących zabiegu oraz zdjęć wykonanych w trakcie wizyt kontrolnych.
 2. Ukrycie doświadczenia – wpis zostanie opublikowany jako „ukryty”. Oznacza to, że inni goście zobaczą, że zostało wpisane negatywne doświadczenie, ale jego treść nie będzie widoczna. Niemniej ukryte doświadczenia również będą wliczane do ogólnej oceny lekarza.
 3. Wyłączenie opcji „doświadczenia pacjenta” – w takim przypadku również pozytywne doświadczenia nie będą wyświetlane w profilu lekarza, a autorzy wpisów nie będą mogli dodawać swoich doświadczeń w profilu lekarza.
 4. Usunięcie doświadczenia – jeśli doświadczenie narusza przepisy lub postanowienia niniejszego regulaminu, zostanie usunięte.  

Pozytywne doświadczenia

Jeśli użytkownik oceni lekarza, dając mu od trzech do pięciu gwiazdek lub „kciuk w górę”, ocena ta zostanie opublikowana w ciągu 48 godzin.

Usuwanie wpisów

Wpisy dotyczące doświadczeń, które naruszają przepisy lub postanowienia niniejszego regulaminu, zostaną usunięte.

Dostawca usług nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku usunięcia wpisów. Poszczególni lekarze i autorzy wpisów ponoszą pełną odpowiedzialność za treść swoich wpisów. Dostawca usług nie monitoruje wpisów.
Jeśli użytkownik zauważy wpis, który narusza niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy, powinien natychmiast to zgłosić, naciskając przycisk „Znaleziono błąd”.

Niezarejestrowani lekarze

Nie można dodawać negatywnych doświadczeń w profilach lekarzy, którzy nie są zarejestrowani, oraz lekarzy, o których informacje zostały uzyskane z publicznych baz danych.

Zmiany w zakresie usług i zaprzestanie świadczenia usług

Działanie, które narusza niniejszy regulamin, oraz działanie, co do którego powstaje podejrzenie, że nie jest dozwolone przez dostawcę usług, może prowadzić do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług.

Dostawca usług stale poprawia i udoskonala swoje usługi. Może to spowodować dodanie lub usunięcie niektórych funkcji portalu. Dostawca usług może w dowolnym czasie zawiesić lub zaprzestać świadczenia usług.

Zawiadomienie o zmianach

Dostawca usług ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu. Użytkownicy zostaną zawiadomieni o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany podczas rejestracji. Powiadomienia dotyczące ewentualnych zmian będą wysyłane do użytkowników z wyprzedzeniem i nie będą obowiązywać z mocą wsteczną. Użytkownicy, którzy nie akceptują zmienionego regulaminu, nie mogą korzystać z naszych usług.

Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie będzie automatycznie unieważniać innych postanowień regulaminu.

Zarówno dostawca usług, jak i Państwo jako użytkownicy uznają, że niniejszy regulamin jest zgodny z prawem czeskim. W przypadku sporów prawnych będą one rozstrzygane zgodnie z prawem czeskim przez czeski wymiar sprawiedliwości.

Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu publikacji w portalu. Poprzedni regulamin niniejszym uznaje się za nieważny.

Aktualizowane: 15.07.2019