NOTA PRAWNA

1. Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym za tę platformę jest ESTEHICON S.R.O. [sp. z.o.o.] o numerze identyfikacji podatkowej 25044567 z siedzibą pod adresem ul. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (Republika Czeska), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Ústí nad Labem pod numerem C 14604, adres e-mail: info@estheticon.pl

Estheticon jest częścią grupy przedsiębiorstw tworzonej przez następujące firmy:

Wszystkie wymienione firmy prowadzą działalność o takim samym charakterze i świadczą takie same usługi w sektorze medycyny estetycznej dla użytkowników prywatnych i specjalistów oraz klinik, działających w tym sektorze w różnych krajach.

Użytkownicy prywatni, specjaliści i kliniki w każdym kraju będą zawierać umowy z firmą z Grupy odpowiedzialną za dany kraj; jednakże, w celu lepszego zarządzania i usprawnienia działania firm z Grupy, dzielą się one zasobami, informacjami i świadczą usługi dla siebie nawzajem (dalej określane wspólnie jako ESTHETICON).

Możesz uzyskać dostęp do tej platformy za pośrednictwem domen internetowych, aplikacji lub profili ESTHETICON w mediach społecznościowych (dalej określanych wspólnie jako PLATFORMA).

2. Działalność

Działalność tej PLATFORMY polega na:

 1. Upowszechnianiu, promowaniu i informowaniu o usługach z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.
 2. Gromadzeniu możliwie jak najbardziej kompletnych, jasnych i użytecznych informacji na temat istniejących metod leczenia, specjalistów i klinik w sektorze oraz na temat ich praktyki zawodowej; jak również doświadczeń tych indywidualnych użytkowników, którzy chcą się nimi podzielić.
 3. Umożliwienie kontaktu między użytkownikami zainteresowanymi usługami, specjalistami i klinikami, działającymi w sektorze, oraz firmą ESTHETICON (dalej określani wspólnie jako SPOŁECZNOŚĆ).

Ta działalność jest realizowana poprzez:

Wszystko to ma na celu uczynienie z PLATFORMY miejsca spotkań i odniesienia dla całej społeczności związanej z sektorem medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej oraz miejscem oferujący najbardziej kompletne, aktualne i przejrzyste informacje związane z tą tematyką.

3. Zgoda na warunki

Korzystanie z tego serwisu internetowego jest regulowane przez następujące warunki użytkowania (zwane dalej NOTĄ PRAWNĄ).

Dostęp do tej strony internetowej, oficjalnych profili w sieciach społecznościowych i/lub informacji na nich zawartych jest całkowicie bezpłatny, z wyjątkiem kosztów wynikających z połączenia telefonicznego i środków użytych do nawiązania połączenia.

Korzystanie z PLATFORMY wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych UŻYTKOWNIKA; dlatego też, w zależności od rodzaju UŻYTKOWNIKA, musi on przeczytać, zrozumieć i zaakceptować NOTĘ PRAWNĄ, POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKĘ COOKIES.

Ponadto PLATFORMA oferuje możliwość zamawiania niektórych usług, które mogą być wykupowane zgodnie z warunkami ustalonymi w każdym przypadku (dalej zwane WARUNKAMI SZCZEGÓLNYMI), które zastępują, uzupełniają i/lub modyfikują NOTĘ PRAWNĄ.

Korzystając z PLATFORMY, UŻYTKOWNIK oświadcza:

 1. jest osobą pełnoletnią i/lub ponosi pełną odpowiedzialność za siebie i swoje czyny, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, w którym ma miejsce zamieszkania;

 2. zapoznał się, zrozumiał i akceptuje NOTĘ PRAWNĄ, POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKĘ COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKI SZCZEGÓLNE.

4. Zamawianie usług

ESTHETICON oferuje następujące aktywności i/lub usługi:

 1. Oferowanie informacji o zabiegach i usługach medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej i ich promowanie, co jest skierowane w szczególności do specjalistów i ośrodków prowadzących tego typu działalność (zwanych dalej UŻYTKOWNIKAMI-PROFESJONALISTAMI).

 2. Usługa wyszukiwania, doradztwo, sprawdzanie opinii i zamawianie usług medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

 3. Usługa rozpowszechniania informacji, doświadczeń użytkowników, opinii i zarządzania forami związanymi z usługami z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

 4. Wszystkie określane mianem USŁUG.

  Dla korzystania i/lub korzystania z niektórych USŁUG konieczne będzie wcześniejsze zarejestrowanie się na PLATFORMIE proces rejestracji lub zawierania umowy zależy do rodzaju UŻYTKOWNIKA i jest inny w przypadku UŻYTKOWNIKÓW-PROFESJONALISTÓW i UŻYTKOWNIKÓW-PACJENTÓW.

  W procesie zawierania umów i/lub rejestracji, UŻYTKOWNIK powinien:

  • potwierdzić, że jesteś osobą pełnoletnią i/lub zdolną do zawierania umów, zgodnie z ogólnym prawem obowiązującym w państwie, które zamieszkuje;
  • zapoznać się i zaakceptować POLITYKĘ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, NOTĘ PRAWNĄ i WARUNKI SZCZEGÓLNE mające zastosowanie w jego przypadku;
  • wskazać, czy pragnie otrzymywać komunikaty i informacje promocyjne od ESTHETICON lub osób trzecich i/lub inne powiadomienia dotyczące przetwarzania danych osobowych..

  ażne jest, aby UŻYTKOWNIK uważnie przeczytał niniejszy regulamin, ponieważ zawiera on istotne informacje o przysługujących mu prawach, sposobie pozyskiwania i przetwarzania zarówno jego danych osobowych, jak i danych osobowych UŻYTKOWNIKA; a także zasady regulujące korzystanie z PLATFORMY ESTHETICON oraz relacje pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a ESTHETICON.

  Kiedy UŻYTKOWNIK potwierdzi, że chce się zarejestrować, ESTHETICON wyśle mu e-mail, aby potwierdzić adres e-mail i rejestrację na platformie.

  Podpisanie umowy (pisemnej lub na nośniku elektronicznym) będzie oznaczać, że jest ona ważna i wchodzi w życie, zobowiązując strony do świadczenia opublikowanych usług i/lub ofert.

  5. Zmiana warunków

  Treści na tym portalu internetowym są stale uzupełnianie i poprawiane, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszych usług. Na tej stronie internetowej przez cały czas dostępne będą zaktualizowane wersje następujących dokumentów: NOTA PRAWNA, POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES i/lub, w niektórych przypadkach, WARUNKI SZCZEGÓLNE.

  W przypadku modyfikacji któregokolwiek punktu NOTY PRAWNEJ, POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKÓW SZCZEGÓLNYCH, zmiany oraz informacje o nich zostaną opublikowane i podane do wiadomości publicznej; dlatego też zalecamy sprawdzać okresowo zapoznawać się z nimi wszystkimi, a przede wszystkim przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji na podstawie treści zawartych na PLATFORMIE.

  Użytkownik tej strony internetowej zaakceptuje te zmiany od momentu, w którym zdecyduje się kontynuować korzystanie ze strony.

  6. Zobowiązania UŻYTKOWNIKA

  Każdy UŻYTKOWNIK od momentu, w którym zaczyna korzystać z PLATFORMY, zobowiązuje się przed osobami trzecimi i ESTHETICON wypełniać następujące zobowiązania:

  1. Korzystać z PLATFORMY bez podejmowania działań niezgodnych z prawem, niedozwolonych, lub sprzecznych z tym, co zostało ustalone w NOCIE PRAWNEJ, POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYCE COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH oraz w ich zaktualizowanych wersjach.

  2. Nie przeciążać, świadomie nie uszkadzać lub korzystać w sposób nieprawidłowy z PLATFORMY albo też zakłócać jej normalnego funkcjonowania.

  3. Nie podejmować prób naruszenia poziomów dostępu, nieprawidłowej manipulacji danymi, powielania i eksportu danych lub informacji chronionych prawem własności intelektualnej lub innymi prawami, prób dostępu do zastrzeżonych obszarów systemów komputerowych ESTHETICON lub osób trzecich, wprowadzania programów, wirusów lub innych urządzeń, które wytwarzają lub mogą wytworzyć modyfikacje w systemie komputerowym ESTHETICON lub osób trzecich.

  4. Zapoznać się z wymogami technicznymi i normami prawnymi, które należy spełnić, aby w sposób prawidłowy korzystać z PLATFORMY; oznacza to w niektórych przypadkach konieczność zainstalowania na komputerze pewnego oprogramowania lub rozszerzenia.

  5. No Nie wykorzystywać, linkować, rozpowszechniać, cedować ani przekazywać osobom trzecim w żaden sposób treści lub ich części opublikowanych na PLATFORMIE i/lub innych nośnikach ESTHETICON, bez otrzymania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony ESTHETICON.

  6. Nie naruszać w żaden sposób dobrego imienia i wizerunku ESTHETICON; nie podejmować działań ani nie rozpowszechniać komentarzy, które mogłyby zszargać dobry wizerunek i imię ESTHETICON.

  7. Zapoznać się z i wyrazić zgodę na treści zawarte w NOCIE PRAWNEJ, POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYCE COOKIES, WARUNKACH SZCZEGÓLNYCH i w szczególności REGULAMINIE SERWISU.

  7. Prawa dotyczące własności intelektualnej

  El Niniejszy portal internetowy, zawarte na nim treści oraz jego znaki firmowe są chronione prawem czeskim i międzynarodowym o własności intelektualnej i przemysłowej; wszystkie prawa do własności intelektualnej i przemysłowej posiada wyłącznie ESTHETICON, będący jedynym podmiotem mogącym z nich korzystać.

  Zabrania się rozpowszechniania, modyfikowania, tłumaczenia, reprodukcji, przekazywania, udostępniania i jakichkolwiek innych form eksploatacji tych elementów i treści osobom trzecim w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem jakiegokolwiek środku przekazu (mechanicznego, elektronicznego czy innych), bez uprzedniego pisemnego pozwolenia ESTHETICON S.R.O. lub ich właścicieli. Nieautoryzowane użycie tych materiałów i naruszenie tych norm może stanowić złamanie prawa o własności intelektualnej i przemysłowej oraz innych praw mających zastosowanie i może prowadzić do rozpoczęcia postępowania pozasądowego i sądowego cywilnego.

  Korzystając z PLATFORMY i/lub treści na nich zawartych, UŻYTKOWNIK nie otrzymuje żadnego prawa do PLATFORMY i/lub jej treści, i może z nich korzystać jedynie w sposób określony w NOCIE PRAWNEJ.

  W razie wykrycia jakiegokolwiek działania, które może naruszać prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail info@estheticon.com.

  8. Hiperłącza i strony powiązane

  a) Hiperłącza
  UŻYTKOWNIK oraz ogólnie każda osoba fizyczna lub prawna, która zamierza utworzyć hiperłącze lub techniczne urządzenie łączące (np. link) ze swojej strony internetowej do niniejszej strony internetowej (zwane dalej HYPERŁĄCZEM) musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę od ESTHETICON.

  Utworzenie HIPERŁĄCZA nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy ESTHETICON a właścicielem platformy, na której znajduje się HIPERŁĄCZE, ani też akceptacji lub zatwierdzenia przez ESTHETICON jej treści lub usług.

  W każdym przypadku ESTHETICON zastrzega sobie prawo do zakazania lub wyłączenia w każdej chwili jakiegokolwiek HIPERŁĄCZA na danej stronie internetowej, na której znajduje się HIPERŁĄCZE, w szczególności w przypadkach niezgodności z prawem działalności lub zawartości tej platformy.

  b) Strony powiązane
  ESTHETICON udostępnia UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem tej strony internetowej, wyłącznie w celu wyszukiwania i dostępu do informacji, treści, produktów i/lub usług dostępnych w Internecie, hiperłącza i technicznych urządzenia linkujące (np. linki), które umożliwiają UŻYTKOWNIKOWI dostęp do stron internetowych lub portali należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie (zwanych dalej "STRONAMI POWIĄZANYMI").

  ESTHETICON nie oferuje ani nie wprowadza do obrotu, samodzielnie ani za pośrednictwem osób trzecich, informacji, treści i usług dostępnych na STRONACH POWIĄZANYCH; nie zatwierdza, nie nadzoruje i nie kontroluje w żaden sposób tych treści i usług oraz wszelkich materiałów o jakimkolwiek charakterze znajdujących się na nich, a UŻYTKOWNIK ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z nich.

  9. Media społecznościowe

  Dostawcą usług na oficjalnych profilach ESTHETICON na portalach społecznościowych TWITTER, FACEBOOK i INSTAGRAM jest podmiot ESTHETICON (dalej wspólnie określanych jako OFICJALNE PROFILE).

  Dostęp i korzystanie z OFICJALNYCH PROFILI wymaga zaakceptowania Warunków Szczegółowych Sekcji o Mediach Społecznościowych, NOTY PRAWNEJ i POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH zawartej tam INFORMACJI PRAWNEJ oraz POLITYKI OCHRONY DANYCH, a także polityki i regulaminów platform społecznościowych TWITTER, FACEBOOK i INSTAGRAM.

  Jednakże, ogólne funkcjonowanie portali społecznościowych jest regulowane po pierwsze, przez warunki ustanowione przez właściciela i/lub dostawcę platformy społecznościowej, a po drugie, przez niniejszy regulamin.

  ESTHETICON może usunąć ze swoich OFICJALNYCH PROFILI jakiekolwiek treści, które są sprzeczne z zasadami określonymi w NOCIE PRAWNEJ lub POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i/lub regulaminie właściciela platformy społecznościowej, a także z przepisami prawa, dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym.

  Również właściciele lub dostawcy mediów społecznościowych mogą usunąć te treści, które z urzędu lub na podstawie skargi innego UŻYTKOWNIKA zostaną uznane za sprzeczne z normami lub zasadami działania narzuconymi przez dostawcę danej platformy.

  Aby przestać śledzić OFICJALNE PROFILE, UŻYTKOWNIK powinien postępować zgodnie z instrukcjami zapewnionymi przez dostawcę danej platformy społecznościowej; ESTHETICON nie będzie ingerować w ten proces.

  ESTHETICON zastrzega sobie prawo do tworzenia, edytowania, modyfikowania i/lub usuwania stron, profili i kont, bez uprzedzenia.

  Profile i konta na portalach społecznościowych mogą być użytkowane przez osoby powyżej 14 roku życia. PROFILE OFICJALNE są jednak przeznaczone dla osób pełnoletnich, dlatego odbiorcy, którzy ukończyli 14 rok życia, nie powinni rejestrować się ani korzystać z usług oferowanych na PROFILACH OFICJALNYCH, profilach lub kontach ESTHETICON w mediach społecznościowych, ani podawać żadnych danych osobowych

  ESTHETICON podejmie niezbędne kroki, aby zapobiec korzystaniu ze PROFILI OFICJALNYCH i/lub profili lub kont na portalach społecznościowych przez osoby niepełnoletnie.

  UŻYTKOWNIK może publikować i wymieniać się informacjami i treściami, jak również nawiązywać komunikację z innymi UŻYTKOWNIKAMI, pod warunkiem że robi to na własny użytek, a nie w celu handlowym czy reklamowym.

  UŻYTKOWNIK jest zobowiązany do rozsądnego korzystania z OFICJALNYCH PROFILI i ich zawartości, zgodnie z możliwościami i celami, dla których zostały stworzone, a także zgodnie z przeznaczeniem, zwyczajami, obyczajami, obowiązującym prawem, niniejszym regulaminem oraz zasadami i polityką danej platformy społecznościowej. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za treści, zdjęcia, opinie, aluzje i jakiekolwiek inne publikacje o jakimkolwiek charakterze, które opublikuje, udostępni, upowszechni, hostuje bądź przekaże za pomocą OFICJALNYCH PROFILI.

  ESTHETICON nie bierze odpowiedzialności za treści publikowane przez UŻYTKOWNIKÓW i oświadcza, że nie identyfikuje się z opiniami UŻYTKOWNIKÓW, które publikują oni na PROFILACH OFICJALNYCH, a pełną odpowiedzialność za nie ponosi osoba publikująca.

  Korzystanie z PROFILI OFICJALNYCH w sposób nieautoryzowany oraz niezgodny z prawem, a także w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych jest zabronione, a konkretnie zabrania się następujących praktyk i im podobnych:

  • Hostingu, przechowywania, rozpowszechniania, publikowania, dystrybucji lub udostępniania jakichkolwiek treści, które mogą być uznane za naruszanie w jakikolwiek sposób podstawowych praw ochrony godności, wizerunku, danych osobowych oraz prywatności osobistej i rodzinnej osób trzecich, a w szczególności osób nieletnich.
  • Hostingu, przechowywania, rozpowszechniania, publikowania, dystrybucji lub udostępniania obrazów lub zdjęć, zawierających wizerunek lub dane osobowe osób trzecich bez uzyskania uprzednio zgody ich właścicieli.
  • Hostingu, przechowywania, rozpowszechniania, publikowania, dystrybucji lub udostępniania jakichkolwiek treści naruszających tajemnicę komunikacji, prawa własności przemysłowej i intelektualnej lub przepisy regulujące ochronę danych osobowych.
  • Reprodukcji, dystrybucji, upubliczniania lub upowszechniania w jakikolwiek inny sposób na OFICJALNYCH PROFILACH oraz poza nimi zdjęć lub obrazów, które zostały zamieszone przez innych UŻYTKOWNIKÓW.
  • Hostingu, przechowywania, rozpowszechniania, publikowania, dystrybucji lub udostępniania jakichkolwiek materiałów lub informacji o charakterze nielegalnym rasistowskim, obscenicznym, pronograficznym, obraźliwycm, oszczerczym, nieprawdziwym, zwodniczym lub w jakikolwiek inny sposób niezgodnych z powszechną moralnością i porządkiem społecznym..
  • Korzystania z serwisu, aby oczerniać, zniesławiać, zastraszać, naruszać wizerunek lub nękać innych UŻYTKOWNIKÓW i/lub osoby trzecie.
  • Wprowadzania wirusów komputerowych, wadliwych plików lub hostowanie, przechowywanie, dystrybucja lub udostępnianie jakichkolwiek innych materiałów lub oprogramowania, które mogą spowodować uszkodzenie lub zmianę zawartości, programów lub systemów OFICJALNYCH PROFILI.
  • Korzystania z OFICJALNYCH PROFILI, aby rozsyłać treści reklamowe lub komunikaty handlowe, wiadomości uznawane za reklamę lub w celu pozyskania danych z tego samego powodu.
  • Korzystania z OFICJALNYCH PROFILI niezgodnie z ich przeznaczeniem do wysyłania niechcianych masowych i/lub powtarzających się wiadomości e-mail do wielu osób lub do udostępniania adresów e-mail osób trzecich bez ich zgody.
  • Podszywania się pod osoby trzecie bez względu na cel.

  ESTHETICON może dzielić się informacjami i współpracować z właściwymi organami policyjnymi, sądowymi i/lub administracyjnymi w przypadku wykrycia przypadku nielegalnego korzystania z OFICJALNYCH PROFILI.

  Informuje się UŻYTKOWNIKA, że treści i usługi oferowane za pośrednictwem OFICJALNYCH PROFILI – w tym teksty, grafiki, obrazy, animacje, utwory muzyczne, filmy wideo, dźwięki, rysunki, fotografie, wszystkie komentarze, prezentacje i ich kod html, jak również znaki towarowe, nazwy handlowe lub znaki wyróżniające (przy czym lista ta nie ma charakteru ograniczającego) – są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej. Właścicielem praw do którejkolwiek z wyżej wymienionych treści może być ESTHETICON lub osoby trzecie, zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

  Publikacja wyżej wymienionych treści na OFICJALNYCH PROFILACH w żadnym wypadku nie oznacza cesji, zrzeczenia się lub przeniesienia, w całości lub w części, praw do własności wynikających z praw własności intelektualnej i przemysłowej przez ESTHETICON i/lub jej prawowitych właścicieli na UŻYTKOWNIKA.

  Pod żadnym pozorem UŻYTKOWNIK nie może korzystać z usług i treści zawartych na OFICJALNYCH PROFILACH w celach innych niż osobiste.

  10. Odpowiedzialność prawna

  ESTHETICON zawsze stara się dostarczyć USŁUGI najwyższej możliwej jakości. Bez uszczerbku dla powyższego, ESTHETICON zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności i/lub odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody lub straty wynikające z:

  1. Błędy, przerwy w funkcjonowaniu lub szkody spowodowane awariami systemu, złośliwym oprogramowaniem, interferencjami lub przerwaniem połączenia lub nieprawidłowym działaniem PLATFORMY.
  2. Jakiekolwiek niezgodne z prawem działanie osób trzecich i/lub niewłaściwe lub nieodpowiednie działanie ze strony UŻYTKOWNIKA, a także działania lub zaniedbania osób trzecich, które mogą lub nie wpłynąć, bezpośrednio lub pośrednio, na serwery i inny sprzęt komputerowy UŻYTKOWNIKA lub osób trzecich, za co ESTHETICON nie ponosi odpowiedzialności.
   UŻYTKOWNIK zgadza się zrekompensować i zwolnić z odpowiedzialności ESTHETICON, jego filie, podmioty stowarzyszone, członków zarządu i pracowników, w razie jakichkolwiek wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, poniesionych przez osoby trzecie w związku z niewłaściwym lub niedopuszczalnym korzystaniem przez UŻYTKOWNIKA z PLATFORMY i/lub oferowanych usług, lub naruszeniem przez NOTY PRAWNEJ, POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH i/lub POLITYKI COOKIES, jak również w związku z naruszeniem jakichkolwiek przepisów lub innych praw.
   ESTHETICON udostępnia UŻYTKOWNIKOWI PLATFORMĘ jedynie w celu upowszechniania, doradztwa i wyszukiwania usług świadczonych przez osoby trzecie. W związku z tym UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z PLATFORMY oraz korzystanie z niej zgodnie z NOTĄ PRAWNĄ, POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKĄ COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI.

  W przypadku, w którym UŻYTKOWNIK nie jest zadowolony z korzystania z PLATFORMY, jej treści i/lub usług czy też nie zgadza się z jakimś punktem NOTY PRAWNEJ, POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKI COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKAMI SZCZEGÓŁOWYMI, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym UŻYTKOWNIKA będzie zaprzestanie korzystania z witryny.

  11. Unieważnienie i nieefektywność klauzul

  Jeśli jakakolwiek klauzula zawarta w NOCIE PRAWNEJ, POLITYCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYCE COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, w WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH zostanie uznana za całkowicie lub częściowo nieważną lub nieskuteczną, taka nieważność lub nieskuteczność będzie dotyczyć tylko tego postanowienia lub tej jego części, która jest nieważna lub nieskuteczna, podczas gdy NOTA PRAWNA, POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, POLITYKA COOKIES i/lub, w stosownych przypadkach, WARUNKI SZCZEGÓŁOWE pozostaną ważne i obowiązujące pod wszystkimi innymi względami, a takie postanowienie lub jego część, której to dotyczy, uważać się będzie za nieuwzględnione.

  12. Podstawa prawna i obowiązująca jurysdykcja

  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub sporów, które mogą mieć związek z PLATFORMĄ, treściami, produktami i/lub zamówionymi usługami, UŻYTKOWNIK i ESTHETICON, wyraźnie zrzekając się jakiegokolwiek innego prawodawstwa, które mogłoby obowiązywać, deklarują, że podlegać będą prawu Republiki Czeskiej, a sądami właściwymi będą sądy Republiki Czeskiej, a konkretnie sądy i trybunały w mieście Praga, chyba że w danym przypadku według prawa obowiązywać będzie inna jurysdykcja i inny sąd. Nie będzie to miało zastosowania do UŻYTKOWNIKÓW PRYWATNYCH, będących konsumentami końcowymi, w przypadku których będzie stosowana jurysdykcja określona przez obowiązujące ich przepisy.

  Zaktualizowano: 03/08/2022