NOTA PRAWNA PLATFORMY INTERNETOWEJ ESTHETICON.PL

WŁAŚCICIEL PLATFORMY INTERNETOWEJ

Podmiotem odpowiedzialnym za tę platformę jest ESTHETICON S.R.O. [sp. z.o.o.] o numerze identyfikacji podatkowej 25044567 z siedzibą pod adresem ul. Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (Republika Czeska), zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Ústí nad Labem pod numerem C 14604, adres e-mail: info@estheticon.pl

Estheticon jest częścią grupy przedsiębiorstw tworzonej przez następujące firmy:

Wszystkie wymienione firmy prowadzą działalność o takim samym charakterze i świadczą takie same usługi w sektorze medycyny estetycznej dla użytkowników prywatnych i specjalistów oraz klinik, działających w tym sektorze w różnych krajach.

Wszystkie wymienione firmy prowadzą działalność o takim samym charakterze i świadczą takie same usługi w sektorze medycyny estetycznej dla użytkowników prywatnych i specjalistów oraz klinik, działających w tym sektorze w różnych krajach.

Ta nota prawna określa warunki korzystania i dostępu do naszej PLATFORMY, w tym jej biernego przeglądania.

DOSTĘP

Możesz uzyskać dostęp do tej platformy za pośrednictwem domen internetowych, aplikacji lub profili ESTHETICON w mediach społecznościowych (dalej określanych wspólnie jako PLATFORMA).

W ESTHETICON naszym celem jest zwiększenie możliwości dostępu do PLATFORMY, na której najważniejsze są treści, dlatego dbamy o PLATFORMĘ, pracując nad osiągnięciem maksymalnego poziomu dostępności..

ESTHETICON może wstrzymać dostęp do swojej PLATFORMY ze względów bezpieczeństwa, w celu konserwacji infrastruktury technologicznej lub z powodu awarii zasilania. W przypadku trwałego zawieszenia działalności, użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

DOSTĘP I KORZYSTANIE Z PLATFORMY

Uzyskanie dostępu, przeglądanie lub korzystanie z PLATFORMY ESTHETICON nadaje status użytkownika osobom, które uzyskują do niej dostęp, przeglądają ją lub z niej korzystają, co oznacza akceptację, poprzez wspomniany dostęp, przeglądanie lub korzystanie, warunków niniejszej noty prawnej..

Ponadto dostęp do niektórych usług oferowanych na PLATFORMIE jest wyłączny dla naszych zarejestrowanych użytkowników i wymaga uprzedniej rejestracji i akceptacji, przed rozpoczęciem korzystania z usługi, Regulaminu użytkownika ESTHETICON, które zastąpią, uzupełnią lub zmodyfikują te określone w niniejszej nocie prawnej, a także Polityki ochrony danych osobowych i Polityki cookies ESTHETICON.

ESTHETICON nie gwarantuje dostępności, ciągłości ani bezawaryjnego działania PLATFORMY. W związku z tym, w zakresie dozwolonym przez prawo, ESTHETICON nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostępności lub przerw w działaniu PLATFORMY z powodu nieprzewidzianych okoliczności, jakości i niezawodności sieci telekomunikacyjnych, siły wyższej lub jakichkolwiek przyczyn pozostających poza naszą uzasadnioną kontrolą, takich jak wirusy i zakłócenia ze strony osób trzecich.

Należy pamiętać, że ESTHETICON nie jest dostawcą żadnych usług publikowanych na naszej PLATFORMIE przez Użytkowników Profesjonalnych, a zatem nie jest stroną sprzedającą w umowach o świadczenie usług, które Użytkownik Prywatny może kupić u konkretnego Użytkownika Profesjonalnego.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA ESTHETICON

Niniejszy portal internetowy, zawarte na nim treści oraz jego znaki firmowe są chronione prawem hiszpańskim i międzynarodowym o własności intelektualnej i przemysłowej; wszystkie prawa do własności intelektualnej i przemysłowej posiada wyłącznie ESTHETICON, będący jedynym podmiotem mogącym z nich korzystać.

Powielanie, rozpowszechnianie, publiczne komunikowanie, przekształcanie i/lub publiczne udostępnianie oraz, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie inne formy wykorzystywania, za pomocą jakiegokolwiek procesu, całości lub części zawartości PLATFORMY, jej projektu, wyboru i formy prezentacji zawartych w niej materiałów, a także znaków towarowych i nazw handlowych zawartych na wspomnianej stronie internetowej lub PLATFORMIE, jest zabronione. Takie działania eksploatacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie za wyraźną uprzednią pisemną zgodą ESTHETICON i pod warunkiem wyraźnego odniesienia się do własności ESTHETICON do wyżej wymienionych praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Korzystając z PLATFORMY i/lub treści na nich zawartych, UŻYTKOWNIK nie otrzymuje żadnego prawa do PLATFORMY i/lub jej treści, i może z nich korzystać jedynie w sposób określony w NOCIE PRAWNEJ. W tym sensie użytkownik zobowiązuje się do poszanowania praw własności intelektualnej i przemysłowej należących do ESTHETICON lub licencjodawców zewnętrznych.

W razie wykrycia jakiegokolwiek działania, które może naruszać prawa własności intelektualnej, przemysłowej lub jakiekolwiek inne prawa, prosimy o skontaktowanie się z nami w tej sprawie pod adresem e-mail gdpr@estheticon.pl.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PLIKI COOKIE

ESTHETICON jako właściciel platformy internetowej i aplikacji stosuje się do warunków określonych w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, a także innych przepisów obowiązujących w danym czasie oraz zapewnia prawidłowe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. ESTHETICON przestrzega również wyżej wymienionych przepisów o ochronie danych, a także ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i Polityką cookies.

ZMIANY

ESTHETICON zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Nocie Prawnej w dowolnym momencie, a także do zmiany wyglądu, konfiguracji, wymagań technicznych, treści i usług dostępnych na PLATFORMIE oraz dostępu do niej w dowolnym momencie, w sposób jednostronny i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika.

HIPERŁĄCZA I POWIĄZANE STRONY

Ostrzeżenie o braku kontroli W przypadku linków i hiperłączy do innych stron internetowych zawartych na naszej domenie ESTHETICON nie sprawuje żadnej kontroli nad takimi stronami i treściami. W żadnym wypadku ESTHETICON, twórca strony internetowej i aplikacji, nie ponosi odpowiedzialności za treść jakiegokolwiek linku należącego do zewnętrznej strony internetowej, ani nie gwarantuje technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompletności, prawdziwości, ważności i legalności jakichkolwiek materiałów lub informacji zawartych w którymkolwiek z tych hiperłączy lub innych stron internetowych.

HIPERŁĄCZA. UŻYTKOWNIK i każda osoba fizyczna lub prawna, która zamierza utworzyć hiperłącze lub dodać techniczne urządzenie łączące (np. linki) ze swojej strony internetowej do niniejszej strony internetowej (zwane dalej HIPERŁĄCZEM) musi uzyskać wcześniejszą pisemną zgodę od ESTHETICON.
Utworzenie HIPERŁĄCZA nie oznacza w żadnym wypadku istnienia relacji pomiędzy ESTHETICON a właścicielem platformy, na której znajduje się HIPERŁĄCZE, ani też akceptacji lub zatwierdzenia przez ESTHETICON jej treści lub usług.
W każdym przypadku ESTHETICON zastrzega sobie prawo do zakazania lub wyłączenia w każdej chwili jakiegokolwiek HIPERŁĄCZA na danej stronie internetowej, na której znajduje się HIPERŁĄCZE, w szczególności w przypadkach niezgodności z prawem działalności lub zawartości tej platformy.

POWIĄZANE STRONY. ESTHETICON udostępnia UŻYTKOWNIKOWI za pośrednictwem tej strony internetowej, wyłącznie w celu wyszukiwania i dostępu do informacji, treści, produktów i/lub usług dostępnych w Internecie, hiperłącza i technicznych urządzenia linkujące (np. linki), które umożliwiają UŻYTKOWNIKOWI dostęp do stron internetowych lub portali należących do i/lub zarządzanych przez osoby trzecie (zwanych dalej STRONAMI POWIĄZANYMI).
ESTHETICON nie oferuje ani nie wprowadza do obrotu, samodzielnie ani za pośrednictwem osób trzecich, informacji, treści i usług dostępnych na STRONACH POWIĄZANYCH; nie zatwierdza, nie nadzoruje i nie kontroluje w żaden sposób tych treści i usług oraz wszelkich materiałów o jakimkolwiek charakterze znajdujących się na nich, a UŻYTKOWNIK ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z nich.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania ze strony internetowej, aplikacji i, ogólnie, PLATFORMY ESTHETICON, a także zamieszczonych na niej treści oraz produktów i usług, które może nabyć. Wszystko to zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niniejszymi warunkami dostępu i nawigacji, Regulaminem użytkownika, Polityką prywatności i Polityką cookies, a także zgodnie z zasadą działania w dobrej wierze, w poszanowaniu dobrych obyczajów i porządku publicznego. ESTHETICON będzie ścigać wszelkie naruszenia niniejszych warunków dostępu i korzystania, a także wszelkie przypadki niewłaściwego korzystania ze swojej strony internetowej lub aplikacji, podejmując wszelkie działania cywilne i karne, do których może być uprawniony na mocy prawa. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec ESTHETICON lub osób trzecich za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane naruszeniem obowiązujących przepisów podczas uzyskiwania dostępu, korzystania lub przeglądania strony internetowej lub aplikacji.

Zaktualizowano: 26 maja 2023